Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ PROMOTEus s.r.o.

Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PROMOTEus s.r.o., dále jen společnost.

Naše hlavní zásady:

 •   zájem zákazníka klademe na první místo,
 •   v obchodování jsme čestní a ve vztazích korektní,
 •   při jednání jsme odpovědní a diskrétní,
 •   respektujeme zákony,
 •   vážíme si svých kolegů,
 •   vyznáváme principy kultury PEARL a jednáme eticky.

 

Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci v manažerských pozicích mají vyšší odpovědnost; vedou své týmy prostřednictvím příkladného chování a vytvářejí prostředí, v němž jsou jako základní kvality prezentovány čestnost a integrita. Žádný zaměstnanec nemůže být nikdy žádán o jednání v protikladu s tímto Kodexem. Etický kodex je zakotven přímo v obecné definici poslání společnosti a je její základní a nejdůležitější normou, na kterou navazují další předpisy.

Společnost usiluje o to, aby se stala organizací, která:

 •   naslouchá svým zákazníkům a předvídá jejich potřeby prostřednictvím poskytování vynikajících produktů a služeb,
 •   naplňuje potenciál svých zaměstnanců,
 •   pomáhá místnímu prostředí, s důrazem na udržitelný rozvoj.

Organizace, pro kterou jsou na prvním místě lidé, je založena na konkrétních principech, které jsou základem pro každodenní myšlení a jednání jejích zaměstnanců. Tyto principy tvoří zkratka PEARL:

Pro dodržování těchto principů je důležité, jak se chováme: projevujeme respekt, jsme vstřícní a zaměřujeme se na výsledky. Věříme, že chování v souladu s těmito hodnotami nám pomůže nejen neustále potvrzovat důvěru v naši společnost, ale také poslouží jako reference pro stávající a nové klienty.

Proto jsou všechny zásady popsané v tomto Kodexu spojeny s výše uvedenými principy a hodnotami chování.

P / PERFORMANCE / VÝKONNOST

E / EMPOWERMENT / ZMOCŇOVÁNÍ

A / ACCOUNTABILITY / ZODPOVĚDNOST

R / RESPONSIVENESS / VNÍMAVOST

L / LOCAL EMBEDDEDNESS / LOKÁLNÍ UKOTVENÍ

Respect (Respekt):

projevujeme respekt k zákazníkům. Projevování respektu znamená jednání se všemi lidmi jako se sobě rovnými, transparentnost, uznání lidem na základě toho, co dělají a kým jsou, zejména však na základě důstojnosti každého jednotlivce. Respekt je vždy oboustranný. Není jen vyžadován, ale musí být také projevován.

Responsiveness (Vnímavost):

Nasloucháme svým klientům, zaměstnancům a všem, se kterými jednáme, zjišťujeme jejich potřeby, a co nejlépe se snažíme je naplňovat. Vnímavost znamená očekávání a pohotové a vstřícné jednání na základě návrhů, vlivů, žádostí či snah. Vnímavost znamená také zájem, přijetí, velkorysost, nestrannost, pozorování, otevřenou mysl, vstřícnost, toleranci a pochopení. Implikuje pocit „všichni jsme na jedné lodi“ a kooperativní chování.

Results driven (Zaměření na výsledek):

Usilujeme o dosahování cílů pro naše zákazníky, zaměstnance a organizaci. Plníme, co jsme slíbili!

Při zaměření na výsledek se soustředíme na plnění cílů a dosahování výsledků v souladu s požadovaným zadáním, termínem, náklady a kvalitou. Je třeba respektovat postupy, což však neomlouvá špatné výkony. Spolupráce posiluje schopnost dosahovat výsledků. Osoba nebo organizace zaměřená na výsledek se soustředí na dosažení konkrétních a měřitelných cílů a na neustálé zlepšování.

Rozsah a závaznost Etického kodexu

Tento Etický kodex zavazuje všechny zaměstnance společnosti. Tvoří minimální soubor pravidel, jejichž dodržování se vyžaduje od všech zaměstnanců.

Společnost je oprávněna sledovat dodržování Etického kodexu a pravidelně hodnotí chování jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k hodnotám společnosti. Nedodržování kteréhokoli standardu v rámci Etického kodexu může po nestranném posouzení vést k disciplinárnímu řízení, v souladu s platnými pracovněprávními předpisy.

PERFORMANCE / VÝKONNOST

Zaměstnanci usilují o dosahování vynikajících výsledků ve všech úkolech, a tím potírají podprůměrnost. Jsme zaměřeni na zákazníky. Pomocí bezvadného provedení neustále zlepšujeme kvalitu svých produktů a služeb tak, aby překonávaly očekávání našich zákazníků.

 

Pracovní doba

Dlouhodobý úspěch společnosti závisí zejména na vysoké efektivitě práce zaměstnanců. Společnost pro své zaměstnance vytváří takové podmínky, aby mohli v pracovní době řádně vykonávat svou práci.

Pracovní dobu musí zaměstnanci využívat efektivně a vykonávat pouze činnosti, které jsou pro zaměstnavatele přínosem. Tyto činnosti jsou stanoveny pracovněprávními a vnitřními předpisy.

Návykové látky ovlivňující výkonnost

Užívání alkoholických nápojů, omamných a jiných návykových látek v pracovní době může vést k ohrožení zdraví či života, podstatnému poškození dobrého jména společnosti či k výrazné finanční škodě.

Zaměstnanci nesmí pracovat pod vlivem omamných, psychotropních a jiných návykových látek či alkoholu.

EMPOWERMENT / ZMOCŇOVÁNÍ

Styl manažerského vedení povzbuzuje kreativitu každého zaměstnance a podporuje jejich spolupráci. zaměstnanci mají dostatečný prostor pro vytváření takových postupů a pravidel, které přesvědčí naše zákazníky o vysoké úrovni našich služeb.

 

Podnikatelské jednání

Aby byla společnost ve svém podnikání úspěšná, vytváří a podporuje silného podnikatelského ducha. Společnost rovněž podporuje a oceňuje tvořivost a iniciativu. Zaměstnanci tedy musí své jednání stavět na zdravém podnikatelském myšlení a jednat tak, jako by sami byli vlastníky firmy. Takové jednání přinese společnosti maximální dlouhodobý finanční efekt.

Iniciativa

Ke svému úspěchu na konkurenčním trhu potřebuje mít společnost zavedeny vysoce efektivní a účinné procesy. Proto uplatňujeme proaktivní přístup k návrhům na zlepšení stávajících pracovních procesů. Nové myšlenky podporují změny. Všichni zaměstnanci mohou své názory otevřeně vyjadřovat a jejich názory se berou v úvahu.

Dodržování svěřených pravomocí

V obchodních vztazích je společnost vždy zastoupena konkrétním zaměstnancem, který přímo jedná se zákazníkem a vytváří s ním dlouhodobé obchodní vztahy. Je nutné dodržovat veškerá podpisová, rozhodovací či schvalovací oprávnění a limity pro obchodování. Zaměstnanec smí jménem společnosti uzavírat, rozhodovat či schvalovat pouze takové obchody, pro něž mu byly uděleny schvalovací pravomoci.

ACCOUNTABILITY / ZODPOVĚDNOST

Zaměstnanci přijímají osobní zodpovědnost za své úkoly. Sloužíme zájmům našich zákazníků a zasloužíme si jejich důvěru tak, že pracujeme etickým a finančně rozumným způsobem. Výsledky zveřejňujeme transparentním způsobem.

 

Dodržování pravidel

Pravidla, která upravují oblast jejího podnikání, může společnost dodržovat pouze tehdy, pokud se její zaměstnanci řídí pravidly, která upravují jejich práci. Společnost požaduje dodržování všech obecně závazných právních i vnitřních pracovních předpisů a toto dodržování průběžně kontroluje.

Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s platnými vnitřními předpisy a umožňuje jim nahlížet do těchto i jiných předpisů, například na intranetu.

Střet zájmů

Společnost od svých zaměstnanců očekává, že budou schopni jasně rozlišovat hranici mezi svým profesním a soukromým životem a že budou vždy jednat tak, aby si zachovali nezávislost a vyhnuli se střetu zájmů. Zaměstnanci nesmí provádět obchody či transakce, na nichž jsou přímo či nepřímo osobně zainteresováni, a které by tak mohly vést ke střetu zájmů. Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, ovlivňování, přání nebo žádost, které by mohly ohrozit nestrannost rozhodování ve věcech zákazníků nebo obchodních partnerů. Jakýkoliv jiný než ryze pracovní vztah mezi zaměstnanci nesmí narušit normální pracovní výkon zaměstnance či týmu.

Ochrana majetku společnosti

Společnost poskytuje zaměstnancům různé druhy komunikačních prostředků, aby mohli pracovat efektivně (např. počítače, telefony, přístup k internetu a datům atd.). Tyto prostředky musí být využívány pouze v souvislosti s pracovní činností, pro kterou jsou určeny. Nestanoví-li vnitřní předpisy jinak, majetek společnosti lze použít pouze pro pracovní účely; poskytované zdroje lze používat pouze v souladu se zákonem. Všichni zaměstnanci jsou povinni udržovat své pracoviště a jeho okolí uklizené a v pořádku.

Rovné zacházení

Společnost zakazuje jakoukoli formu přímé či nepřímé diskriminace nebo nerovného zacházení se zaměstnanci nebo zákazníky podle rasy, pohlaví, stavu, sexuální orientace, věku, rodinného stavu, handicapu, náboženství atd. Zaměstnance ani klienty nelze diskriminovat také ve vztahu k nabízeným produktům a službám, přístupu k zaměstnání, podmínkám zaměstnání, vzdělávání, pracovnímu postupu či zařazení do pozic.

Soukromé podnikání mimo pracovní dobu

Společnost respektuje soukromou činnost zaměstnanců mimo pracovní dobu. Je však možné, že subjekty, v nichž budou zaměstnanci angažovaní, budou v takovém obchodním vztahu se společností, který představuje střet zájmů. Proto musí být podnikatelská činnost (včetně mandátů) provozovaná mimo pracovní poměr k zaměstnavateli v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pracovní smlouvou a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Zaměstnancům není umožněna taková podnikatelská činnost, jež by vedla či mohla vést ke střetu osobních zájmů a zájmů skupiny. O soukromém podnikání je potřeba společnost informovat bezodkladně.

Ochrana dat a důvěrné informace

Vztah se zákazníkem je založen na vzájemné důvěře a zachovávání důvěrnosti. Činnost společnosti je zčásti založena na ochraně důvěrných údajů o zákaznících. Rozhodování probíhá na základě úplných a pravdivých údajů.

Na veškeré informace o zákaznících nebo obchodních partnerech společnosti získaných při výkonu činnosti se vztahuje povinnost mlčenlivosti. S takovými informacemi se zachází jako s důvěrnými. Veškeré vnitřní informace a údaje o zákaznících a obchodních partnerech musí zaměstnanci chránit proti neoprávněnému použití, zveřejnění, pozměnění či zničení. Tyto údaje smí být použity pouze za účelem, pro který byly získány. Ochrana důvěrných údajů se týká veškerých datových nosičů bez ohledu na jejich podobu. Zaměstnanci nesmí do informačních systémů skupiny vkládat chybné nebo zkreslené údaje a nesmí zatajovat žádné údaje důležité pro rozhodování. Zaměstnanci nesmí umožnit neoprávněným osobám přístup do prostor společnosti nebo informačních systémů. Zaměstnanci musí dodržovat právní i vnitřní předpisy o důvěrnosti osobních dat, o nakládání s nimi a o jejich zpracování. Společnost chrání veškerá data a osobní údaje o svých zaměstnancích v souladu s příslušnými právními a regulačními předpisy.

RESPONSIVENESS / VNÍMAVOST

Zaměstnanci vnímají a pohotově a vstřícně reagují na návrhy, žádosti a snahy vedení, kolegů i našich zákazníků.

Kultura a etické jednání

Řádné a etické jednání každého zaměstnance ovlivňuje dobrou pověst společnosti. Přispívá k pozitivní firemní kultuře a ovlivňuje osobní motivaci a výkon každého zaměstnance. Od každého zaměstnance vždy očekáváme chování podle principů PEARL.

Společnost klade velký důraz na slušné chování. Chování na pracovišti nesmí znepříjemňovat situaci ostatních ani ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost.

V souladu se zákony a vnitřními předpisy ohledně prevence a intervence je všem zaměstnancům zakázáno:

 •   vyvíjet nevhodný tlak nebo vliv,
 •   vznášet urážlivé poznámky,
 •   jednat způsobem, který podkopává integritu nebo důstojnost ostatních kolegů v zaměstnání,
 •   spolčit se proti ostatním kolegům,
 •   šikanovat, obtěžovat nebo sexuálně obtěžovat kolegy,
 •   zneužívat svého postavení ve vztahu ke svým kolegům.

Dobrá pověst společnosti

Vnímání společnosti veřejností ovlivňuje také chování jejích zaměstnanců. Uplatňování profesionálního přístupu ve všech činnostech vyjadřuje úctu k dobrému jménu společnosti. Zaměstnanci nesmí zneužívat dobrého jména společnosti ani svého postavení ve společnosti k prosazování svých soukromých zájmů, názorů nebo zájmů třetích stran.

Zaměření na zákazníka

Protože společnosti usiluje o vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky, je její přístup profesionální, s dostatečnými schopnostmi a know-how a je charakterizovaný otevřeností a úctou k ostatním. Takové jednání se očekává od každého zaměstnance. Cílem společnosti je jednat se zákazníkem čestně a poctivě ve všech oblastech vztahu. Proto mají zákazníci k dispozici úplné a přesné údaje. Společnost dbá na to, aby podmínky a jednání byly vždy pro zákazníka transparentní a srozumitelné.

Týmový duch a spolupráce

Úspěch společnosti jako celku je do značné míry podmíněn kvalitou a úrovní komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci. Společnost od svých zaměstnanců očekává přátelský a otevřený přístup ke kolegům, úctu a budování týmového ducha. Je nezbytné sdělovat informace, které by mohly být důležité pro ostatní, a to vždy s ohledem na dodržování ostatních pravidel, např. zachování důvěrnosti informací.

Potřeby zaměstnanců a profesní rozvoj

Společnost chápe, že motivace jejích zaměstnanců je mimo jiné dána tím, nakolik naplňuje jejich individuální potřeby a požadavky. Prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců si společnost těchto potřeb a požadavků všímá, nabízí zaměstnancům možnost profesního rozvoje a snaží se naplňovat jejich přiměřená přání, s přihlédnutím k povaze práce, technickým a provozním podmínkám, aby zaměstnanci mohli podávat kvalitní pracovní výkon.

Společnost podporuje iniciativu jednotlivců ve směru jejich dalšího rozvoje a nabízí zaměstnancům příležitost získat všechny znalosti, které potřebují k výkonu práce. Mimo to společnost podporuje iniciativy, které posilují motivaci zaměstnanců, jako je např. práce z domova, široké příležitosti pro osobní rozvoj, programy pro rodiče apod.

LOCAL EMBEDDEDNESS / LOKÁLNÍ UKOTVENÍ

 

Jako zaměstnanci jsme společensky zodpovědní. Dodržujeme místní pravidla a předpisy. Chováme se ekologicky. Vítáme různorodost našich zákazníků, spolupracujeme a vytváříme dlouhodobé klientské vztahy.

Firemní společenská odpovědnost

Společnost podporuje firemní společenskou odpovědnost. Vždy je nutné uplatňovat zásady a prohlášení skupiny v oblasti korupce, ochrany lidských práv a ochrany životního prostředí. Společnost respektuje, podporuje a v rámci celé společnosti uplatňuje principy, na nichž stojí všeobecná lidská práva.

Vnímání společnosti veřejností

Při veřejném vyjadřování názorů a při komunikaci se sdělovacími prostředky musí být respektovány principy a hodnoty společnosti. Sdělovacími prostředky se rozumí tradiční média (rozhlas, televize, tisk atd.) i nová a sociální média (např. textové zprávy, internet, chat, blogy, diskusní fóra, virtuální svět „druhý život“ – Second Life – a sociální sítě, jako je Facebook, Netlog a další).

Činnost mimo společnost

Společnost vítá, když se její zaměstnanci ve svém volném čase věnují sportu, kultuře, vědeckému výzkumu, činnosti v zájmových organizacích apod. Při takové činnosti ovšem pracovníci nesmí za žádných okolností vystupovat jako zaměstnanci společnosti. To platí i pro jejich případné politické či náboženské aktivity.

Společnost PROMOTEus s.r.o. není zastáncem politické, náboženské ani jiné ideové agitace na pracovišti ani směrem k zákazníkům.

Závěr

Chování v souladu s tímto kodexem je základem úspěšného fungování naší společnosti. V případě jakýchkoli nejasností či pochybností se může zaměstnanec obrátit na svého nadřízeného.

Pokud kdokoli porušuje výše popsané etické standardy, poškozuje společnost i její zaměstnance. Jakékoli podezření na závažné porušení zákona, předpisu nebo etického standardu je nezbytné oznámit nadřízenému manažerovi.