Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

Bonus program - pravidla a podmínky

Pravidla Bonus programu

Bonus program je provozovaný společností 1000KOZ s.r.o., se sídlem Býšovská 807/8, 153 00 Praha 5, IČ 29018129, Česká republika (dále jen "provozovatel").

Registrovaným zákazníkem (dále jen „registrovaný zákazník“) se pro účely Bonus programu rozumí fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci na internetových stránkách www.promoteus.cz a byla jí potvrzena provozovatelem účast v Bonus programu.

Nadřízenou organizací registrovaného zákazníka je právnická/fyzická osoba, kterou registrovaný zákazník v rámci obchodního kontaktu s provozovatelem zastupuje.

Souhlas nadřízené organizace s účastí registrovaného zákazníka v Bonus programu potvrzuje registrující se zákazník provozovateli při registrační proceduře.

Cílem Bonus programu je umožnit registrovanému zákazníkovi získat vzorky produktů provozovatele bez nutnosti přímé finanční úhrady ceny vzorků a nákladů na dopravu k registrovanému zákazníkovi.

Možnost registrovaného zákazníka získat od provozovatele odměnu v rámci Bonus programu je závislá na počtu bodů, které je možné získávat nákupem zboží od provozovatele. Body získané v rámci programu (Bonus konto) jsou evidovány v profilu registrovaného zákazníka na internetovém portálu provozovatele.

Odměnu v rámci Bonus programu lze vybírat z produktů provozovatele uvedených na adrese www.promoteus.cz/bonusProgram, u každého produktu je uvedena informace o jeho bodové hodnotě v rámci Bonus programu.

Počet bodů v Bonus programu se odvozuje z hodnoty provozovatelem fakturovaných objednávek registrovaného zákazníka. Body jsou přičteny na účet účastníka vždy po ukončené fakturaci zakázky.

Odměnu v rámci Bonus programu musí registrovaný zákazník nárokovat nejpozději do konce ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém nárok na odměnu nákupem produktů provozovatele vzniknul (rokem, ve kterém vzniknul nárok na odměnu v rámci Bonus programu, je míněn rok fakturace objednávky registrovaného zákazníka provozovatelem, za kterou jsou zákazníkovi přiděleny body v rámci Bonus programu). Pokud zákazník nevyčerpá body ve výše uvedeném termínu, je počet v termínu nevyčerpaných bodů redukován na 50% původního počtu bodů.

Body získané v rámci Bonus programu jsou nepřenosné. Po změně nadřízené organizace registrovaného zákazníka je jeho Bonus konto zrušeno bez možnosti převodu bodů na třetí osobu.

Na straně provozovatele lze odmítnout plnění odměny do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči nadřízené organizaci registrovaného zákazníka. V případě, že registrovaný zákazník/nadřízená organizace registrovaného zákazníka vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte odpovídající počet bodů.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.promoteus.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele.

Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.promoteus.cz.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 22. 11. 2021.